NORMA STANDARD 2


Uaktualnienie programu Norma STANDARD2 5.8.300 - sierpień 2017


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • Dodano możliwość zdefiniowania wielu cen dla nakładu.

 • Wprowadzono opcję sterującą opóźnieniem lub wyłączeniem pokazywania podpowiedzi w dymkach.

 • Dodano opcję „Pokaż pozycję” w oknie edycji danych RMS. Umożliwia ona pokazanie na widoku kosztorysu tylko tych pozycji, w których dany nakład występuje.

 • Rozbudowano edycję zestawów katalogów o możliwość dodawania jednocześnie wielu elementów do zestawu.

 • Zwiększono wielkości pól „Nazwa” i „Adres” w oknie „Strona tytułowa”. Dodano kontrolki podziału okien edycyjnych pozwalające dostosować wielkość pól na potrzeby aktualnie edytowanych danych.

 • Do tablicy symboli dodano symbol cala.

 • Poprawiono edycję opisu w oknie „Właściwości pozycji” w przypadku dodania znaków nowej linii.

 • W opcjach programu umożliwiono bezpośrednią edycję ścieżek do kosztorysów.

 • Poprawiono zapamiętywanie listy szukanych tekstów w oknie "Szukaj na widoku kosztorysu".

 • Poprawiono przenoszenie informacji o dostawcach przy kopiowaniu pozycji między kosztorysami.

 • Usunięto zbędną kolumnę "Nr spec. techn." z widoku „Kosztorys > Działy”.

 • Zmieniono kolejność wyświetlania cenników przy sortowaniu wg nazwy w oknie „Lista cenników”

 • Wprowadzono sortowanie listy dostawców wg nazwy przy edycji zakresu cen w oknie wyboru cenników.

 • Poprawiono działanie opcji przywracania domyślnych ustawień programu w oknie „Opcje kosztorysu”.

 • Przywrócono możliwość wyszukiwania kosztorysów (w formatach *.kst, *.prd) wg tekstów w oknie „Otwórz kosztorys”.

 • Dodano prezentację nazw kosztorysów w miniaturkach na pasku zadań systemu Windows.

 • Poprawiono wczytywanie kodów i opisów ze słownika CPV do danych strony tytułowej. Dodatkowo wykluczono dublowanie tych rekordów w liście.

 • Przy wyszukiwaniu nakładów usunięto konieczność powtórnego zatwierdzenia wybranych cenników po zmiennie opcji zakresu cen.

 • Poprawiono odświeżanie widoków kosztorysu przy zmianie rozmiaru okna programu.

 • Do wspólnych właściwości zaznaczonych nakładów dodano opcję „Całość inwestora”.

 • Poprawiono wstawianie nowego wiersza obmiaru poprzez przycisk „Insert” w dolnym panelu „Obmiar/Przedmiar”.

 • Usprawniono obsługę filtrów po wybraniu opcji „Idź do pozycji”.

 • Poprawiono łączenie nakładów w sytuacji, gdy jeden z wybranych to deskowanie z włączoną opcją "Deskowania".

Importy/eksporty:

 • Dodano automatyczną naprawę niepoprawnie zapisanych w kosztorysie współczynników cen.

 • Dodano szablon importu kosztorysu ofertowego zapisanego w formacie PDF w programie Rodos.

 • Szereg usprawnień importu kosztorysów z tekstowych plików PDF oraz ze skanów.

Zestawienia:

 • Na karcie „Zestawienia” rozbudowano menu kontekstowe o możliwość aktywacji i dezaktywacji działu

 • Zmieniono prezentację parametrów techniczno-ekonomicznych w „Tabeli elementów scalonych”.

Wydruki:

 • Uzupełniono podpowiedzi przycisków wstążki poleceń na karcie „Wydruki”.

 • Dodano opcję pozwalającą wstawiać znaki wiodące tabulacji w spisie treści.

 • Poprawiono na wydrukach prezentację nazw działów ze znakami nowej linii.

 • Usprawniono eksport wydruków do formatów programu MS Excel.

 • Poprawiono prezentację w szablonach zestawień RMSO po dodaniu dużej ilości kolumn.

 • Usunięto zdublowany wybór ustawień w opcjach wydruku kosztorysu ofertowego.

Menedżer baz cenowych:

 • Uszczegółowiono opis przycisku umożliwiającego import katalogów własnych z programu Norma PRO.

Import cenników:

 • Dodano komunikat informujący o próbie importu bazy cenowej zapisanej w nieznanym formacie

 • Poprawiono edycję kolumny „Wartość domyślna” w edytorze szablonów cenników CSV.

 • Dodano rozpoznanie pojedynczych plików CSV przy imporcie cenników firmy BISTYP-CONSULTING umieszczonych na płycie.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2017]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 9-09 0402-0404 - grubości ścian zaniżone o 25 mm - błąd w druku.

 • KNNR 10 0503-01 - poprawiono nakłady darniny.

 • KNNR 10 0706 - uzupełniono brakujące warianty.

 • TZKNBK VII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • TZKNBK VIII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • TZKNBK IX - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR-W 4-01 0916 - poprawiono j.m. deski na m.

 • KNR 2-16 0605 - wprowadzono wybór grubości blachy - błąd w druku.


norma standard
demo norma standard
kursy norma standard
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00